ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

 1. School voor Toegepaste Psychologie (SVTP), gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 78004179, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Partijen zijn dienstverlener en klant samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens dienstverlener.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Een offerte van dienstverlener is vrijblijvend en pas bindend nadat deze is aanvaard.
 2. Offertes hebben een geldigheidsduur van 1 maand of tot twee weken voor geplande uitvoering, indien deze periode korter dan 1 maand is.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door:
  1. rechtsgeldige ondertekening van de offerte;
  2. of een schriftelijke of elektronische bevestiging van de inschrijving.
 2. Bij het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een training kan de overeenkomst gedurende veertien dagen zonder opgave van redenen ontbonden worden.

Artikel 5 – Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid

 1. Door klant verstrekte informatie wordt door de ondernemer, diens personeel en/of voor hem werkzame personen en/of werkzame organisaties vertrouwelijk behandeld. De dienstverlener conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.
 2. Door het aangaan van een overeenkomst geeft klant toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de administratieve- en beheerstaken van de dienstverlener.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

Dienstverlener is rechthebbende op alle bij haar dienstverlening betrokken producten, materialen werkwijzen, evenals de op deze producten, materialen en werkwijzen rustende intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 8 – Doorgang training open inschrijving

 1. Drie weken voor de geplande trainingsdatum wordt besloten of een training al dan niet doorgaat. Klanten die zich hebben ingeschreven en de trainer worden hiervan op de hoogte gesteld.
 2. Aan de ingeschrevenen zal een alternatieve trainingsdatum of -plaats worden voorgesteld.
 3. Bij acceptatie van de alternatieve datum of -plaats vindt de inschrijving voor deze training plaats.
 4. Als er geen passend alternatief gevonden kan worden, worden eventueel al ontvangen bedragen binnen 21 dagen gecrediteerd.

Artikel 9 – Wijziging en annulering open inschrijving

 1. Tot drie weken voor de training kan klant de plaats en/of datum kosteloos wijzigen. Daarna kunnen er kosten in rekening worden gebracht.
 2. Tot vier weken voor de datum van de training kan deze kosteloos schriftelijk dan wel elektronisch geannuleerd worden.
 3. Bij een annulering tussen vier weken en twee weken voor de trainingsdatum wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht, bij een annulering minder dan 2 weken voor de trainingsdatum wordt 100% in rekening gebracht.
 4. Bij niet verschijnen op de dag van de training worden de volledige kosten in rekening gebracht.
 5. Gemiste trainingen kunnen niet worden ingehaald.
 6. Bij verhindering kan er een vervanger aan de training deelnemen.

Artikel 10 – Wijziging en annulering incompany training

 1. Tot vier weken voor de trainingsdatum kan klant de plaats en/of datum kosteloos wijzigen. Ingeval van wijziging binnen vier tot twee weken voor de trainingsdatum is klant 25% van de prijs van de training verschuldigd en binnen twee weken voor de trainingsdatum 50%. De nieuwe plaats en/of datum zal gezamenlijk met dienstverlener worden vastgesteld.
 2. Tot vier weken voor de datum van de training kan deze kosteloos schriftelijk dan wel elektronisch geannuleerd worden.
 3. Bij een annulering tussen vier weken en twee weken voor de trainingsdatum wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht, bij een annulering minder dan 2 weken voor de trainingsdatum wordt 100% in rekening gebracht. 

Artikel 11 – Tarieven en kosten

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van dienstverlener genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Met betrekking tot de tarieven staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de reisuren, reis- en verblijfkosten en andere dienst gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, zal klant hiervan op de hoogte worden gebracht. Deze kosten zullen afzonderlijk worden berekend.
 3. Tarieven kunnen jaarlijks worden gewijzigd. Klant zal vooraf van deze wijziging op de hoogte worden gebracht.
 4. Voor werkzaamheden die, op verzoek van klant, plaatsvinden op vrijdagavond, zaterdag en zondag brengt dienstverlener een toeslag van 50% in rekening.

Artikel 12 – Betalingsvoorwaarden

 1. Bij een incompany training wordt, voorafgaand aan de trainingsdatum, 30% van het totaalbedrag als aanbetaling gefactureerd.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 3. Na het verstrijken van de in artikel 12 lid 2 bepaalde termijn is klant van rechtswege in verzuim en uit dien hoofde vertragingsschade overeenkomstig art. 6:119a BW verschuldigd.
 4. Ingeval van verzuim is dienstverlener voorts gerechtigd zonder nadere aankondiging en/of ingebrekestelling alle nog te verrichten diensten op te schorten en maatregelen ter incasso te nemen.
 5. Klant is aansprakelijk voor de (buitengerechtelijke) kosten ter verkrijging van voldoening van de factuur van dienstverlener.

Artikel 13 – Klachten

Klachten betreffen de verrichte diensten en/of het geleverde dienen uiterlijk vier weken na de levering schriftelijk bij dienstverlener te zijn ingediend. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid schade

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
 2. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet dan de overeengekomen prijs.
 3. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

Artikel 15 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens klant niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens klant kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 16 – Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op de algemene voorwaarden en de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar School voor Toegepaste Psychologie is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Algemene voorwaarden